Όροι και προϋποθέσεις

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consumment producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde tussen opaspra die derde en de ondernemer?

Χρόνος προβληματισμού: η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ·

Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπόριο, την επιχείρηση, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμά του·

Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.

Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή·

Συμφωνία διάρκειας: μια συμφωνία που εκτείνεται στην τακτική παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή/και ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου·

Βιώσιμος φορέας δεδομένων: οποιοδήποτε εργαλείο - συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά με τρόπο που να διευκολύνει τη μελλοντική διαβούλευση ή χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που είναι προσαρμοσμένη στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και επιτρέπει την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

Δικαίωμα υπαναχώρησης: τη δυνατότητα του καταναλωτή να παραιτηθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου υπαναχώρησης·

Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Webshop Quality Mark Foundation και προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση) σε ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σε καταναλωτές εξ αποστάσεως·

Συμβόλαιο απόστασης: συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου ή/και υπηρεσιών, στο οποίο μέχρι και τη σύναψη της συμφωνίας γίνεται αποκλειστική ή μερική χρήση ενός ή περισσοτέρων tecτεχνικές για εξ αποστάσεως επικοινωνία·

Tecτεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως: σημαίνει που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να έχουν συγκεντρωθεί στο ίδιο δωμάτιο ταυτόχρονα.


ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Όνομα επιχειρηματία και διεύθυνση επιχείρησης:

Letsknit.nl

Διαθέσιμο: Δευτέρα έως Σάββατο 08.30:17.30 π.μ. - XNUMX:XNUMX μ.μ. μέσω συνομιλίας. Εκτός αυτών των καιρών μέσω email.
E-mail:  Linda@letsknit.nl
Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 82008825
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL003628422B04
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά από τον επιχειρηματία και για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή.
2. Πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, ο επιχειρηματίας θα υποδείξει πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν στον επιχειρηματία και ότι θα σταλούν δωρεάν το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να διατεθεί στον καταναλωτή ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαβαστεί από τον καταναλωτή Ο καταναλωτής μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα υποδεικνύεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
4. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας επιπλέον αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών και ο καταναλωτής μπορεί πάντα να επικαλεστεί την ισχύουσα διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 – Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή/και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η καλή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια αληθινή αναπαράσταση των προϊόντων, των υπηρεσιών ή/και του ψηφιακού περιεχομένου που προσφέρεται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 5 – Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 

1. Η συμφωνία συνάπτεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, τη στιγμή της αποδοχής από τον καταναλωτή της προσφοράς και της τήρησης των αντίστοιχων όρων.
2. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως ηλεκτρονικά την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς. Εφόσον η παραλαβή αυτής της αποδοχής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον επιχειρηματία, ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία.
3. Εάν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες tecτεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
4. Ο επιχειρηματίας μπορεί - εντός νομικών πλαισίων - να ενημερωθεί εάν ο καταναλωτής μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα εκείνα τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτημα με αιτιολογία ή να επιβάλει ειδικούς όρους στην εκτέλεση.
5. Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες, γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τις αποθηκεύσει με προσιτό τρόπο σε σταθερό φορέα δεδομένων, το αργότερο κατά την παράδοση του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή:
Magasinez pour The Blooming Bounty Bouquet livré à l'église Middlecross
b. οι συνθήκες υπό τις οποίες και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί, ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης?
γ. τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την αγορά.
δ. η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου. στο μέτρο του δυνατού, τα έξοδα παράδοσης · και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης ·
ε. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου.
f. εάν ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το έντυπο υποβολής αιτήσεων για απόσυρση.
6. Σε περίπτωση μακροχρόνιας συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT 

Με προϊόντα:
1. Ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει συμφωνία σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υπαναχώρησης του miniφορές 14 ημέρες χωρίς αιτιολογία. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο της υπαναχώρησης, αλλά δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να δηλώσει τους λόγους.
2. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει την ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος που έχει προκαθοριστεί από τον καταναλωτή, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, ή:
α) εάν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλαπλά προϊόντα με την ίδια σειρά: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής, ή κάποιος τρίτος που έχει ορίσει, παρέλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο επιχειρηματίας μπορεί, εφόσον έχει ενημερώσει σαφώς τον καταναλωτή σχετικά με αυτό πριν από τη διαδικασία παραγγελίας, να αρνηθεί μια παραγγελία για πολλά προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης.
β. εάν η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές αποστολές ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος έλαβε την τελευταία αποστολή ή το τελευταίο μέρος ·
γ. σε συμβάσεις τακτικής παράδοσης προϊόντων κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου: η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος, έλαβε το πρώτο προϊόν.

Για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχονται σε συγκεκριμένο μέσο:
3. Ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών και συμφωνία για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε απτό μέσο miniφορές 14 ημέρες χωρίς αιτιολογία. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο της υπαναχώρησης, αλλά δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να δηλώσει τους λόγους.
4. Η περίοδος αντανάκλασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη σύναψη της συμφωνίας.

Εκτεταμένη περίοδος αναμονής για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν έχουν παραδοθεί σε συγκεκριμένο μέσο όταν δεν ενημερώνονται για το δικαίωμα υπαναχώρησης:
5. Εάν η επιχείρηση στον καταναλωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για το δικαίωμα υπαναχώρησης ή το τυποποιημένο έντυπο δεν προβλέπει την απόσυρση, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου χάριτος που θεσπίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
6. Εάν ο έμπορος έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αρχικής περιόδου χάριτος, η περίοδος χάριτος λήγει 14 ημέρες από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟ 

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης, ο καταναλωτής θα χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάσει ή θα χρησιμοποιήσει το προϊόν μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Το σημείο εκκίνησης εδώ είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να χειρίζεται και να επιθεωρεί το προϊόν μόνο όπως θα του επιτρεπόταν να κάνει σε ένα κατάστημα.
2. Ο καταναλωτής ευθύνεται μόνο για απόσβεση του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα τρόπου χειρισμού του προϊόντος που υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται στην παράγραφο 1.
3. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για απόσβεση του προϊόντος εάν ο επιχειρηματίας δεν του έχει παράσχει όλες τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν ή κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΧΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ 

1. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, πρέπει να το αναφέρει με σαφήνεια στον επιχειρηματία εντός της περιόδου υπαναχώρησης.
2. Το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την επομένη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής θα επιστρέψει το προϊόν ή θα το παραδώσει στον (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) του επιχειρηματία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν ο επιχειρηματίας έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν. Ο καταναλωτής έχει σε κάθε περίπτωση συμμορφωθεί με την περίοδο επιστροφής εάν επιστρέψει το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου ανανέωσης
3. Ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ, εάν είναι ευλόγως δυνατό στην αρχική κατάσταση και συσκευασία, και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχονται από τον επιχειρηματία.
4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνουν τον καταναλωτή.
5. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
6. Εάν ο καταναλωτής αποχωρήσει αφού πρώτα ζητήσει ρητά να ξεκινήσει η εκτέλεση της υπηρεσίας ή η παροχή αερίου, νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει προετοιμαστεί προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή συγκεκριμένη ποσότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης, ο καταναλωτής είναι ο επιχειρηματίας ένα ποσό που είναι ανάλογο με το μέρος της υποχρέωσης που έχει εκπληρώσει ο επιχειρηματίας κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης, σε σύγκριση με την πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσης.
7. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν ετοιμαστεί προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα ή για την παροχή τηλεθέρμανσης, εάν:
ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την επιστροφή του κόστους κατά την ανάκληση ή το έντυπο αίτησης ανάληψης ή
β. ο καταναλωτής δεν ζήτησε ρητά την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας ή την παράδοση αερίου, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεθέρμανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης.
8. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την πλήρη ή μερική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε απτό μέσο, ​​εάν:
α. πριν από την παράδοση, δεν έχει ρητά συμφωνήσει να αρχίσει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος της περιόδου αναστολής ·
β. δεν έχει αναγνωρίσει ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης όταν δίνει τη συγκατάθεσή του. ή
γ. ο επιχειρηματίας δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτή τη δήλωση από τον καταναλωτή.
9. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, όλες οι πρόσθετες συμφωνίες θα λυθούν βάσει νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

1. Εάν ο επιχειρηματίας κάνει ηλεκτρονικά δυνατή την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, θα αποστείλει αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής μετά τη λήψη αυτής της ειδοποίησης.
2. Ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έγιναν από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης που χρεώθηκαν από τον επιχειρηματία για το επιστρεφόμενο προϊόν, αμέσως αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο καταναλωτής τον ειδοποίησε για την απόσυρση. Εκτός εάν ο επιχειρηματίας προσφερθεί να παραλάβει το προϊόν ο ίδιος, μπορεί να περιμένει με την αποπληρωμή έως ότου παραλάβει το προϊόν ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει ότι έχει επιστρέψει το προϊόν, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
3. Το ποσό που ξοδέψατε με μια δωροκάρτα (είτε η δωροκάρτα Wolplein, η δωροεπιταγή Wolplein, η δωροκάρτα VVV είτε η κάρτα YourGift, εφεξής καλούμενη δωροκάρτα) στο Wolplein.nl ή στο Κέντρο έμπνευσης θα επιστραφεί με τη μορφή πίστωσης Wolplein. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πίστωσης για να εξαργυρώσετε το ποσό στο Wolplein.nl ή στο Κέντρο έμπνευσης. Η αξία του πιστωτικού κωδικού είναι το ποσό που ξοδέψατε με τη δωροκάρτα. Εάν έχετε δαπανήσει ένα ποσό που είναι μεγαλύτερο από την αξία της δωροεπιταγής, θα σας επιστρέψουμε το υπόλοιπο ποσό, με τον ίδιο τρόπο όπως και ο τρόπος πληρωμής για την αγορά.
4. Εάν πληρώσατε για μια παραγγελία (ή μέρος αυτής) στο Wolplein.nl με δωροκάρτα και επιστρέψετε την παραγγελία, θα λάβετε έναν πιστωτικό κωδικό από εμάς μέσω e-mail. Αυτή η πίστωση μπορεί να δαπανηθεί στο Wolplein.nl και στο Κέντρο Έμπνευσης. Το ίδιο ισχύει για αγορές στο Inspiration Center με δωροκάρτα ή κουπόνι VVV, αλλά θα λάβετε μια δωροκάρτα Wolplein με την πίστωση. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τη δωροκάρτα στο Inspiration Center και στο Wolplein.nl.
5. Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει ακριβότερη μέθοδο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση, ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να αποζημιώσει το πρόσθετο κόστος για την ακριβότερη μέθοδο.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χειριστής μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο αν ο επιχειρηματίας σαφώς στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας δήλωσε: 
1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή υπόκειται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης
2. Συμφωνίες που συνάπτονται σε δημόσιο πλειστηριασμό. Ως δημόσια δημοπρασία νοείται η μέθοδος πώλησης κατά την οποία προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες προσφέρονται από τον επιχειρηματία στον καταναλωτή που είναι προσωπικά παρών ή του δίνεται η ευκαιρία να παραστεί προσωπικά στη δημοπρασία, υπό την επίβλεψη δημοπράτη, και στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες·
3. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν:
α. η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή · και
β. ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι θα χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις ο επιχειρηματίας έχει εκτελέσει πλήρως τη συμφωνία.
4. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών για την παροχή καταλύματος, εάν η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο απόδοσης και εκτός από οικιστικούς σκοπούς, μεταφορά εμπορευμάτων, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και τροφοδοσίας.
5. Συμφωνίες που αφορούν δραστηριότητες αναψυχής, εάν η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο για την εφαρμογή της.
6. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και τα οποία κατασκευάζονται βάσει ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή που προορίζονται σαφώς για ένα συγκεκριμένο άτομο.
7. Προϊόντα που αλλοιώνονται γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.
8. Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφράγιση έχει σπάσει μετά την παράδοση.
9. Προϊόντα που αναμειγνύονται αμετάκλητα με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους.
10. Αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της συμφωνίας, αλλά η παράδοση μπορεί να γίνει μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή.
11. Σφραγισμένες εγγραφές ήχου, βίντεο και λογισμικό υπολογιστή, η σφραγίδα των οποίων έχει σπάσει μετά την παράδοση.
12. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτές.
13. Όλες οι συσκευασίες με βελονάκι, πλέξιμο και νήματα πρέπει να επιστραφούν ολόκληρες. Όλα τα προϊόντα από τη σχετική συσκευασία πρέπει να επιστραφούν αχρησιμοποίητα. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα από τη συσκευασία, η συσκευασία δεν μπορεί πλέον να επιστραφεί.
14. Η παροχή ψηφιακού περιεχομένου εκτός από απτό μέσο, ​​αλλά μόνο εάν:
α. η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή · και
β. ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι χάσει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 11 – Η ΤΙΜΗ

1. Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών δεν θα αυξηθούν, εκτός από αλλαγές τιμών ως αποτέλεσμα μεταβολών στους συντελεστές ΦΠΑ.
2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν ασκεί καμία επιρροή, με μεταβλητές τιμές. Αυτή η εξάρτηση από τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι τυχόν δηλωμένες τιμές είναι τιμές στόχου αναφέρονται στην προσφορά.
3. Αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
4. Αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
είναι το αποτέλεσμα των νόμων ή κανονισμών, ή
β. ο καταναλωτής έχει την εξουσία να καταγγείλει τη σύμβαση από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.
5. Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις ευρωστίας ή/και χρηστικότητας και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. /ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.
2. Μια πρόσθετη εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον προμηθευτή, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του δεν περιορίζει ποτέ τα νόμιμα δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να διεκδικήσει έναντι του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που του αναλογεί.
3. Ως πρόσθετη εγγύηση νοείται κάθε υποχρέωση του επιχειρηματία, του προμηθευτή, του εισαγωγέα ή του παραγωγού του, κατά την οποία εκχωρεί στον καταναλωτή ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις που υπερβαίνουν ό,τι είναι νομικά υποχρεωμένος να κάνει σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει το μέρος του συμβολαίου του.τη συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ο επιχειρηματίας θα λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών.
2. Εάν η υπηρεσία παράδοσης δεν μπορεί να παραδώσει το δέμα στον καταναλωτή λόγω των ενεργειών του καταναλωτή (για παράδειγμα εισάγοντας λανθασμένη διεύθυνση ή δεν βρίσκεστε στο σπίτι τη συμφωνημένη ώρα), θα χρεωθούν τα έξοδα που προκύπτουν από την εκ νέου αποστολή του πακέτου στον καταναλωτή. Αυτό το ποσό θα είναι ίσο με τα έξοδα αποστολής που θα υπολογίζονταν αρχικά για την υποδεικνυόμενη τοποθεσία παράδοσης, η λήξη του κόστους αποστολής για ένα συγκεκριμένο ποσό παραγγελίας δεν ισχύει πλέον σε αυτήν την περίπτωση. Δείτε https://www.wolplein.nl/verzenden-betalen για τις τιμές.
3. Τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει ο καταναλωτής στον επιχειρηματία.
4. Με τη δέουσα τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελεί τις αποδεκτές παραγγελίες γρήγορα αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί ή μόνο εν μέρει να εκτελεστεί, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί σχετικά το αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη συμφωνία χωρίς κόστος και δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.
5. Μετά τη διάλυση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει αμέσως το ποσό που έχει καταβάλει ο καταναλωτής.
6. Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή σε αντιπρόσωπο που έχει προκαθοριστεί και γνωστοποιηθεί στον επιχειρηματία, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ακύρωση:
1. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και προθεσμία ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.
2. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή προς το τέλος της καθορισμένης περιόδου, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνες ακύρωσης και περίοδος ειδοποίησης ενός μήνα το πολύ.
3. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
- να ακυρώσει οποτεδήποτε και να μην περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένη ώρα ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου ·
- τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν συνάψει οι ίδιοι,
- να ακυρώνετε πάντα με την ίδια περίοδο ειδοποίησης που ο επιχειρηματίας έχει ορίσει για τον εαυτό του.

Επέκταση:
4. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για ορισμένο χρόνο.
5. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση ημερήσιων, εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεώνεται σιωπηρά για ορισμένο χρονικό διάστημα το πολύ τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής έχει παρατείνει αυτό μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία μέχρι το τέλος της παράτασης με περίοδο ειδοποίησης όχι μεγαλύτερη από ένα μήνα.
6. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και που εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί σιωπηρά για αόριστο χρονικό διάστημα μόνο εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση όχι μεγαλύτερη από έναν μήνα και προθεσμία ειδοποίησης όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών, εάν η συμφωνία επεκτείνεται στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων εφημερίδων και ειδήσεων και εβδομαδιαίων.
7. Συμφωνία περιορισμένου χρόνου για την τακτική παράδοση ημερήσιων, ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών για εισαγωγικούς σκοπούς (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και λήγει αυτόματα μετά τη δοκιμαστική ή την εισαγωγική περίοδο

Διάρκεια:
8. Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με περίοδο ειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αντιτίθενται στη λύση πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας.

Αλλάζω σειρά
9. Αφού γίνει η παραγγελία, δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή της.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία ή σε πρόσθετους όρους, τα ποσά που οφείλονται από τον καταναλωτή πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης ή εάν δεν υπάρχει περίοδος υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβαση.συμφωνία. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή μιας υπηρεσίας, η περίοδος αυτή αρχίζει την ημέρα μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της συμφωνίας από τον καταναλωτή.
2. Κατά την πώληση προϊόντων σε καταναλωτές, ο καταναλωτής δεν μπορεί ποτέ να υποχρεωθεί να πληρώσει περισσότερο από το 50% προκαταβολικά με γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Εάν έχει προβλεφθεί προκαταβολή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωμα σχετικά με την εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας ή υπηρεσίας. alvorαφού γίνει η προβλεπόμενη προκαταβολή.
3. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής που έχουν παρασχεθεί ή δηλωθεί στον επιχειρηματία.
4. Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, υπό την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να χρεώσει εκ των προτέρων το εύλογο κόστος που έχει γνωστοποιηθεί στον καταναλωτή.
5. Εάν ο καταναλωτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του εγκαίρως, αφού ο επιχειρηματίας τον ενημερώσει για την καθυστέρηση πληρωμής και ο επιχειρηματίας έχει δώσει στον καταναλωτή προθεσμία 14 ημερών για να συνεχίσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, Εάν η πληρωμή δεν είναι εντός αυτής της προθεσμίας των 14 ημερών, θα οφείλονται νόμιμοι τόκοι επί του ποσού που εξακολουθεί να οφείλει και ο επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει τα εξώδικα έξοδα είσπραξης που υποβλήθηκαν από αυτόν. Αυτά τα έξοδα είσπραξης ανέρχονται στο μέγιστο: 15% σε ανεξόφλητα ποσά έως 2.500,00 €. 10% στα επόμενα 2.500,00 € και 5% στα επόμενα 5.000,00 € με miniτουλάχιστον 40,00 €. Ο επιχειρηματίας μπορεί να παρεκκλίνει από τα αναφερόμενα ποσά και ποσοστά προς όφελος του καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

1. Ο επιχειρηματίας διαθέτει επαρκώς δημοσιοποιημένη διαδικασία παραπόνων και χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία καταγγελιών.
2. Τα παράπονα σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα, αφού ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα.
3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντώνται εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός της περιόδου των 14 ημερών με ειδοποίηση παραλαβής και ένδειξη πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
4. Ένα παράπονο για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή την υπηρεσία του επιχειρηματία μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω μιας φόρμας παραπόνων στη σελίδα καταναλωτών του ιστότοπου Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. Στη συνέχεια, η καταγγελία θα σταλεί τόσο στον εν λόγω επιχειρηματία όσο και στο Webshop Quality Mark Foundation.
5. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί με κοινή συμφωνία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός 3 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, προκύπτει διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

1. Μόνο το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται στις συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.
2. Διαφωνίες μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμφωνιών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παραδοθούν ή να παραδοθούν από αυτόν τον επιχειρηματία, μπορούν να υποβληθούν τόσο από τον καταναλωτή όσο και από τον επιχειρηματία στην Επιτροπή Διαφορών του Webshop, PO Box 90600, 2509 LP στη Χάγη (www.sgc.nl).
3. Μια διαφορά θα διεκπεραιωθεί από την Επιτροπή Διαφορών μόνο εάν ο καταναλωτής έχει υποβάλει πρώτα το παράπονό του στον επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
4. Η διαφορά πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή Διαφορών το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την επίλυση της διαφοράς.
5. Εάν ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται σε αυτή την επιλογή. Εάν ο επιχειρηματίας επιθυμεί να το κάνει αυτό, ο καταναλωτής πρέπει να δηλώσει εγγράφως εντός πέντε εβδομάδων από το γραπτό αίτημα του επιχειρηματία εάν επιθυμεί αυτό ή εάν επιθυμεί την επίλυση της διαφοράς από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο επιχειρηματίας δεν μάθει για την επιλογή του καταναλωτή εντός πέντε εβδομάδων, ο επιχειρηματίας δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο.
6. Η Επιτροπή Διαφορών θα αποφασίζει υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό της Επιτροπής Διαφορών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών λαμβάνονται με δεσμευτική γνωμοδότηση.
7. Η Επιτροπή Διαφορών δεν θα χειριστεί μια διαφορά ή θα διακόψει τη διεκπεραίωση της εάν ο επιχειρηματίας έχει λάβει αναστολή πληρωμών, έχει πτωχεύσει ή έχει όντως τερματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του προτού διεκπεραιωθεί μια διαφορά από την επιτροπή κατά την ακρόαση και έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
8. Εάν, εκτός από την Επιτροπή Διαφορών του Webshop, είναι αρμόδια άλλη αναγνωρισμένη επιτροπή διαφορών ή συνδεδεμένη με την Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) ή το Financial Services Complaints Institute (Kifid), η Επιτροπή Διαφορών του Webshop έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για διαφορές που αφορούν κυρίως τη μέθοδο των εξ αποστάσεως πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών. Για όλες τις άλλες διαφορές, η άλλη αναγνωρισμένη επιτροπή διαφορών που σχετίζεται με την SGC ή την Kifid.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1. Το Ίδρυμα Webshop Keurmerk εγγυάται τη συμμόρφωση με τις δεσμευτικές συμβουλές της Επιτροπής Διαφορών του Webshop Keurmerk από τα μέλη του, εκτός εάν το μέλος αποφασίσει να υποβάλει τη δεσμευτική συμβουλή στο δικαστήριο για επανεξέταση εντός δύο μηνών από την αποστολή τους. Αυτή η εγγύηση αναβιώνει εάν η δεσμευτική συμβουλή έχει επικυρωθεί μετά από έλεγχο από το δικαστήριο και η απόφαση που το αποδεικνύει έχει καταστεί οριστική και οριστική. Έως μέγιστο ποσό 10.000 € ανά δεσμευτική συμβουλή, το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον καταναλωτή από το Ίδρυμα WebshopKeurmerk. Για ποσά μεγαλύτερα από 10.000 € ανά δεσμευτική συμβουλή, θα καταβληθούν 10.000 €. Για την υπέρβαση, το Ίδρυμα WebshopKeurmerk έχει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το μέλος συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές συμβουλές.
2. Για την εφαρμογή αυτής της εγγύησης, απαιτείται ο καταναλωτής να απευθύνει γραπτή έκκληση στο Webshop Keurmerk Foundation και να μεταφέρει την αξίωσή του κατά του επιχειρηματία στο Webshop Keurmerk Foundation. Εάν η απαίτηση κατά του επιχειρηματία υπερβαίνει τα 10.000,00 €, προσφέρεται στον καταναλωτή να μεταφέρει την αξίωσή του, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € στο Stichting WebshopKeurmerk, μετά την οποία ο οργανισμός θα πραγματοποιήσει την πληρωμή στο όνομά του και στο δικό του θα το απαιτήσει νόμιμα για να ικανοποιήσει τον καταναλωτή. 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται εγγράφως ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή με προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό φορέα δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 
1. Το Ίδρυμα WebshopKeurmerk δεν θα αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χωρίς συνεννόηση με την Ένωση Καταναλωτών.
2. Οι αλλαγές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο αφού δημοσιευτούν με τον κατάλληλο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ισχυουσών αλλαγών κατά τη διάρκεια της προσφοράς, θα υπερισχύει η πιο ευνοϊκή για τον καταναλωτή διάταξη.